Google PlusFacebook
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ "ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ"
Обектът е достъпен за хора с увреждания

Готи

Готите и аула до с. Хан Крум

 

На 12 км от Преслав, в рамките на ранносредновековното укрепление (аул), построено най-късно през 822 г., са разкрити четири късноантични църкви от втората половина на IV-V в. Те предхождат с приблизително четири столетия изграждането на аула. Едната от църквите е богато стенописана. В нея са открити фрагменти от фрески с изображения на светци и елементи от християнската символика.  Вътре  в църквите и в непосредствена близост до тях са проучени гробове, принадлежащи на първенци от местната общност.  В тях са открити накити, изработени от злато, позлатено сребро и полускъпоценни камъни. Сравнителният анализ на тези находки показва, че те принадлежат на стила на готското ювелирно изкуство от IV-VI век.  Те намират паралели сред паметниците от Крим, Северното Черноморие, Дунавските римски провинции, Италия и Испания, където готите са живели в различни етапи от епохата на Великото преселение. Накитите от с. Хан Крум се датират в периода от втората половина на ІV до края на V в.  и отразяват различните етапи от преселението на готите на територията на днешна България: пристигането на християнизираните вестготи ариани, водени от епископ Вулфила в ср. на  IV в., преминаването на вестготите на юг от р. Дунав (след хунската инвазия от 375-376 г.) и на остготите, освободили се от властта на хуните след смъртта на Атила през 453 г. Съпоставени с данните от писмените извори за  усилената проповедническа и просветителска дейност на епископ Вулфила (около 311-383 г.) и неговите ученици, находките от с. Хан Крум свидетелстват, че тук се е намирал един от духовните центрове на мизийските готи-ариани. Той е възникнал през втората половина на IV век (вероятно още приживе на епископ Вулфила) и е просъществувал до края на V век.